Kokaugu stādījumi – jauna meža ieaudzēšana!

Ko darīt ar neizmantotu zemi? Ko iesākt ar izzāģēto  zemes gabalu? Apsaimniekot! Audzēt jaunu mežu, un vēl kuplāku. Meža ieaudzēšana ir jauna meža stādīšana ar mērķi izmantot zemi lietderīgi, paplašināt vai saglabāt mežu, veicinot meža dabisko atjaunošanos, kā arī samazināt vides piesārņojumu. Ieaudzējot jaunu mežu, to var reģistrēt kā plantācijas mežu, ar noteikumu, ka stādīšanā izmanto tikai selekcionētos stādāmos materiālus, kuru augšanas temps un kvalitāte ir daudz labāka nekā stādot mežeņus.

Meža atjaunošana un jauna meža ieaudzēšana ir arī svarīgs faktors, lai nezaudētu meža kopējās platības, ir zināms, ka katru gadu liels daudzums koksnes tiek nocirsts, veicot izaugušās koksnes ražas ievākšanu galvenajā cirtē.  Ir gadījumi, kad mežu izcērtot uz laikiem paliek vien klajš lauks, kur ieskrieties vējam, tomēr vairums gadījumu mežs tiek atjaunots ar jauniem stādiem. Latvija ir arī viena no Eiropas bagātākajām meža valstīm. Ja Eiropā meži aizņem teritoriju vidēji ap 33%, tad Latvijas kopējā mežu platība jau ir 50.9%, salīdzinājumā pret valsts teritorijas kopējo platību. Kaut arī Latvijas mežus pārsvarā veido skuju koki, priede un egle (54%), kas arī pēc koksnes vērtības attiecībā pret citām koku sugām, ir visvērtīgākā, ieaudzējot jaunu mežu, stādos tomēr visbiežāk tiek izmantots tieši bērzs (37%), un tikai tad nāk egle (35%) un priede (10%). Mežu var ieaudzēt, ja ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības noteiktajām prasībām, kā arī var ieaudzēt meliorētajās platībās atbilstoši Meliorācijas prasībām, kā arī vietās, kas nav reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi.  Katru gadu lauksaimniecības zemēs tiek ieaudzēts ap 3-5 tūkst. ha jaunu mežaudžu, tiesa, vairāku desmitu gadu laikā Latvijā ir izveidojušās ievērojamas platības ar dabiskām un mākslīgām mežaudzēm, kur vairums mežaudžu arī nav reģistrētas. Ar katru gadu arvien vairāk pieaug mežu stādu pārdošanas apjoms, kopš 2000. gada, kad Latvijā stādu pārdošanas apjoms sasniedza 15milj gab. gadā, uz doto brīdi pārdošanas apjoms ir pieaudzis vēl reizes 6.

Pieaugot pieprasījumam un stādu pārdošanas apjomam, ir uzlabota stādmateriālu kvalitāte, tagad plantācijās, jaunu mežu ieaudzēšanā tiek izmantoti jaunu tehnoloģiju stādi, kuriem ir uzlabota sakņu sistēma un stādu ģenētiskais potenciāls , un tie ir apstrādāti pret slimībām un smecernieka (visēdāju vaboles) bojājumiem. Kokaugu stādījumi, kas ir ierīkoti lauksaimniecībā izmantojamā zemē, to maksimālais audzēšanas cikls ir 15 gadi, mežā koki var sasniegt 5 metru augstumu. Ilggadīgie stādījumi ir kultūraugi, kas nav ilggadīgie zālāji, bet zemē tie aug piecus un vairāk gadus, un dod ražu vairākas reizes. Jauna meža stādīšanu sāk ar augsnes sagatavošanu, kokaudzētavas uzņēmuma un stādu izvēli (kailsakņu stādu, ietvarstādu u.c.), vietas sagatavošanu, turpinot ar plānošanas un stādu stādīšanas darbiem. Stādu izvēle ir būtisks priekšnosacījums, lai no stādiem izaugtu skaists, veselīgs mežs. Stādiem jāieaug taisni, lai tie netiktu bojāti ar saules stariem, kā arī lai neciestu no pārlieku liela mitruma. Kailsakņu stādiem ar vaļēju sakņu sistēmu ir iespējama sakņu izžūšana, tos stādot ir jārūpējas, lai saknītes netiktu saliektas, stādīšanā jāizmanto lāpsta vai stādāmais šķēps, stādu apber ar zemi un piemin. Stādus, pārvietojoties pa cirsmu, tur maisā, lai tie neizžūtu. Stādiem ar uzlabotu sakņu sistēmu ir vertikāli orientēta sakņu sistēma, samazinot izžūšanas draudus, ir labs ieaugšanās potenciāls. Ietvarstādi (ietverti kūdras substrātā) ir ar slēgtu, vertikālu sakņu sistēmu, tie neizžūst un pirmajā gadā tie pat ir daļēji nodrošināti ar nepieciešamajām barības vielām, tomēr tie prasa lielākus finanšu resursus. Stādot ietvarstādu, to stāda ar speciālu stādīšanas stobru – zemē iedur stobru, ieliek stādu, velkot stobru laukā, caur to stāds paliek zemē. Ilggadīgo stādu platība starp rindām pārsvarā ir mērāma no 1 – 2 metriem, rindstarpas regulāri ir jāizpļauj un mehāniski jāapstrādā, nodrošinot augiem piemērotu augšanas stāvokli. Stādu augstumam skuju kokiem jābūt 0,10 m augstumā, lapu kokiem – 0,20 m. Nokaltušie stādījumi vai krūmi, kas atrodas stādījumu teritorijā, ir jānovāc līdz kārtējā gada 15.septembrim. Stādus ir jātur zem kontroles, nodrošinot tos ar nepieciešamajām barības vielām: minerālmēsliem, notekūdeņiem, arī pelniem. Ja tiek ieaudzēts plantāciju mežs, to būs jāreģistrē Valsts meža dienestā, iesniedzot dienestā pārskatu par meža ieaudzēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju. Pēc koku nociršanas plantācijas mežā, ir atkārtoti ļauts ieaudzēt jaunu mežu. Plantācijas mežā uz 1 ha platību, atkarībā no valdošās koku sugas, kas ir izvēlēta, minimāli nepieciešamais koku skaits ir 1000 priedes uz 1 ha, ozols/vīksna/dižskābardis/goba – 500gb/1 ha, bet pārējās koku sugas – 800 koki uz 1 hektāru.

jaunaudžu stādīšanaValdošās koku sugas un pārējos koku stādus var iegūt no vairākām Latvijā esošām kokaudzētavām – Valmieras kokaudzētavas, Andrupenes kokaudzētavas, Zaļenieku kokaudzētavas un citām. Stādu audzēšana notiek ar kūdras substrāta pildīšanu kasetēs, vienlaikus iesējot katrā kasetē pa sēkliņai. Viss notiek automatizēti, iepildot konkrētu daudzumu kūdras, ievadot sēklu kasetē tai paredzētajā virzienā, nodrošinot precīzu sakņu orientāciju. Sēklas tiek diedzētas siltumnīcā, bet pēc mēneša kasetes izvieto lauka poligonā, kur tās tiek novietotas pa koku sugām un vecumiem. Stādi regulāri tiek nodrošināti ar ūdens un barību vielu padevi. Kad stāds ir sasniedzis vēlamo rezultātu, tas tiek novākts, angārā sašķirots, sapakots un novietots. Rudenī stādus pēc sapakošanas ieliek saldētavā, kur tos iemidzina, lai pavasarī varētu tikt izmantoti meža stādīšanai.

Kopšanas kvalitātes pārbaudi Valsts meža dienests veic 5 gadus vecās lapu koku audzēs un 10 gadus vecās skuju koku audzēs. Šāda prasība uzliek pienākumu īpašniekam kopt atjaunoto vai ieaudzēto mežu noteiktā laikā, palīdzot veidot augstražīgu, noturīgu mežaudzi, palielinot kokmateriālu vertību.

——

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par
mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem
jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.

/Gemini IT/

——

Sekojiet Mums: