Kāpēc nepieciešama meža inventarizācija?

pērk īpašumus

Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai meža īpašnieks vai tiesiskais vadītājs iegūtu informāciju par savā mežā esošajiem infrastruktūras objektiem (piegulošiem purviem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm), kas ir nepieciešams informācijas dokumentēšanai.

Meža īpašniekam savā īpašumā ir jānodrošina pirmreizējā meža inventarizācija, tās datus iesniedzot Valsts meža dienestam un, vismaz reizi 20 gados, un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos, jāveic atkārtota meža inventarizācija.

Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu koku ciršanu mežā.

Derīga meža inventarizācija ir priekšnoteikums, lai veiktu plānotu koku ciršanu mežā, kā arī veikt meža īpašuma vērtības aprēķinu.

Kad meža īpašnieks grasās veikt meža inventarizāciju par zemi, kas līdz tam nav reģistrēta kā mežs, meža inventarizācijas veicējs sagatavo un nodod paziņojumu par zemes lietošanas izmaiņām, nododot informāciju meža īpašniekam, lai īpašnieks būtu informēts, ka aizaugusī lauksaimniecības zeme tiks reģistrēta kā mežs, un būs nepieciešams apsaimniekot kā mežu.

Tāpat meža inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu (jeb meža transformācija), lai pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu, vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.

Meža inventarizācijas dati sniedz īpašniekam tādus datus, kā:

Kādas ir koku sugas un cik lielos apjomos aug.

Kādi ir augšanas apstākļi konkrētajā īpašumā.

meža inventarizācija

Šie dati ir izmantojami meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanai, lai īpašnieks varētu plānot sekojošus darbus savā īpašumā:

pērk mežu
  • – uzzināt, cik lielos apjomos ir iegūstama koksne;
  • – apzināt, kad būs veicama koku ciršana koksnes iegūšanai;
  • – noskaidrot, cik daudz būs jāatjauno izcirtumi;
  • – novērtēt kādi meža kopšanas un aizsardzības pasākumi ir nepieciešami konkrētajā īpašumā.

 

Ar derīgu meža inventarizāciju, īpašnieks var pretendēt uz valsts vai Eiropas Savienības līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijai, kā arī saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par mežā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.