top of page
Forest Light

MEŽA INVENTARIZĀCIJA UN TAKSĀCIJA

Tas ir process, kurš jāveic pirms meža īpašuma pārdošanas un mežistrādes. Derīga meža inventarizācija ir priekšnoteikums, lai veiktu plānotu koku ciršanu mežā un meža īpašuma vērtības aprēķinu.

Forest Light

Meža īpašniekam savā īpašumā ir jānodrošina pirmreizējā meža inventarizācija, tās datus iesniedzot Valsts meža dienestam. Vismaz reizi 20 gados un citos gadījumos, kurus nosaka normatīvie akti, jāveic atkārtota meža inventarizācija.

Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai meža īpašnieks vai tiesiskais vadītājs iegūtu informāciju par savā mežā esošajiem infrastruktūras objektiem (piegulošiem purviem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm), kas ir nepieciešams informācijas dokumentēšanai.

Meža inventarizācija ir nepieciešama arī, lai veiktu koku ciršanu mežā.

Quiet Forest_edited.jpg

Kad meža īpašnieks grasās veikt meža inventarizāciju par zemi, kas līdz tam nav reģistrēta kā mežs, meža inventarizācijas veicējs sagatavo un nodod paziņojumu par zemes lietošanas izmaiņām, nododot informāciju meža īpašniekam, lai īpašnieks būtu informēts, ka aizaugusī lauksaimniecības zeme tiks reģistrēta kā mežs, un būs nepieciešams apsaimniekot kā mežu.

Tāpat meža inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu jeb meža transformāciju, lai pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.

Quiet Forest_edited.jpg

DATI NO

MEŽA INVENTARIZĀCIJAS

PARĀDA

Kādas ir koku sugas un cik lielos apjomos aug.

Kādi ir augšanas apstākļi konkrētajā īpašumā.

Šie dati ir izmantojami meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanai, lai īpašnieks varētu plānot sekojošus darbus savā īpašumā:

1

Uzzināt, cik lielos apjomos ir iegūstama koksne.

2

Apzināt, kad būs veicama koku ciršana koksnes iegūšanai.

3

Noskaidrot, cik daudz būs jāatjauno izcirtumi.

4

Novērtēt, kādi meža kopšanas un aizsardzības pasākumi ir nepieciešami konkrētajā īpašumā.

 Ar derīgu meža inventarizāciju īpašnieks var pretendēt uz valsts vai Eiropas Savienības līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijai, kā arī saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par mežā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

Green Fields_edited.jpg

PAR MEŽU INVENTARIZĀCIJU UN TAKSĀCIJU

UZZINI VAIRĀK

VAI SPIED ŠEIT UN AIZPILDI FORMU

Green Fields_edited.jpg

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.

Green Fields_edited.jpg

Meža, cirsmas un lauksaimniecības zemes iegāde

Sunset in the Forest_edited.jpg

Meža apsaimniekošana

Cutting Woods _edited.jpg

Jaunaudžu un meža kopšana

Measurement Services_edited.jpg

Meža inventarizācija un taksācija

Route Planning_edited.jpg

Jebkura īpašuma ātra novērtēšana

Loading Logs_edited.jpg

Apaļkoku pirkšana

Lumberjack Cutting Down Trees_edited.jpg

Mežizstrāde

Planting New Trees_edited.jpg

Meža atjaunošana un jaunu koku stādīšana

bottom of page